برترین های حوزه علوم اسلامی هیچ جایگاهی درISC ندارند