هدف "فهما" نمایش اقتدار فرهنگی"بچه‌های مسجد" است/ تقدیر از ۸ استان و ۱۸۰ کانون برگزیده در اسفندماه