مدیریت اوقاف باید به راهبری، سیاستگذاری و نظارت تبدیل شود