موزه تاریخ پیامبر و تمدن اسلامی در اندونزی دایر خواهد شد