تبلیغ و فعالیت دینی رابطه شغلی نیست، رابطه تکلیفی است