«کشف گفتمان روایی»؛ بخشی از روش‌شناسی رهبری در مبحث غناء