تعدادی از مؤسسات قرآنی استان خوزستان در محاصره آب +فیلم