کتاب «جامعه‌شناسی حقوق؛ بینش‌هایی در باب سنتی دانشورانه» منتشر شد