استواری و مقاومت دوای درد جهان اسلام است/شش ساحت تمدن غرب