پیش همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم برگزار می شود