عزم جدی دفتر تبلیغات برای ورود گسترده‌تر به عرصه‌های فاوا