کتاب مجموعه مقالات «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین»