جوهره مسجد کارکرد اجتماعی است/عدم رعایت اصول شهرسازی در ساخت مسجد