موضوع رنج برای الهیات مدرن است/ الهیات عملی برای کاستن از رنج