روایتی از ترور رایزن فرهنگی ایران در پاکستان/ "شهید گنجی" پیشگام وحدت بود