اولین همایش ملی تخصصی فلسفه و اخلاق نقد برگزار می شود