هزینه مقابله با مواد مخدر سه هزار برابر هزینه پژوهش در کشور است