مردمی بودن و ساده‌زیستی شهید مفتح الگویی برای روحانیت و مسئولان