مواجهه با اهالی فلسفه سعه صدر می‌خواهد/ فلسفه باید ناظر به نیاز جامعه باشد