اباضیه، مذهب معطوف به اخلاق یا الهیات صرف نیست یک مذهب سیاسی است