همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی برگزار می شود