باید در انجام مأموریت‌های قرآنی سازمان اوقاف از تصدی‌گری بپرهیزیم