اصطلاح مدیریت جهادی هنوز در کشور ما یک اصطلاح نظری نشده است