پناهیان: کاش اهواز مسئولانی همچون شهید اسداللهی داشت