افکار عمومی برای نئولیبرالها بی معناست/ جنبش حاشیه نشینی بی سابقه نیست