باید پیروزی مکتب اسلام بر همه مکاتب را باور داشته باشیم