باورها چه تأثیراتی در احساسات ما دارند؟/ کارکردهای روانشناختی وحدت وجود