یک چشم شیخ زکزاکی نابینا و اوضاع جسمی او وخیم شده است