انتصاب سید احمد زرهانی به عنوان قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور