نشست «امام خمینی (ره) و علوم انسانی در ایران» برگزار می شود