مسلمانان امروز نیازمند تقویت عوامل و عناصر فرهنگ مشترک هستند