مدیران هیئت باید پدرانه به استقبال مسائل حوزه خانواده بروند