تعلق یا بی‌تعلقی پیاده روی اربعین/ نسبت آئین ها با تمدن حاکم