دیدگاه‌ها و رابطه فخر رازی با شمس و مولانا و تصوف بررسی می شود