هفتمین همایش سالانه انجمن منطق ایران برگزار می شود