غربی‌ها نباید برای بشر تصمیم بگیرند، چون انسان را فانی می‌دانند