تکنولوژی، تنوع فرهنگی را از بین می‌برد/ سه چالش تکنولوژی در فرهنگ