کارگاه پژوهشی «سازمان از زاویه سبک زندگی و فرهنگ» برگزار می شود