تشکیل شوراهای اندیشه‌ورز بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب