رونمایی از کتاب "آفاق فکرت در سپهر فطرت" با حضور ابراهیمی دینانی و داوری اردکانی