دیدار و همدردی رییس سازمان دارالقرآن با خانواده دو جوان کولبر