کنفرانس وزیران دین، ​​اوقاف و امور اسلامی برگزار شد