دوازدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور خاتمه یافت