یک عضو جامعه روحانیت مبارز: اربعین در وحدت مسلمانان نقش کلیدی دارد