کاهش بودجه قرآنی توجیهی برای واماندگی فعالیت‌های قرآن