راهی به آن سوی تمدن/ اربعین ابعادی فراتر از تمدن های مرسوم دارد