همواره سمع بر بصر در متن قرآن تقدم دارد/ تأملی بر بصری‌کردن امر قدسی