استواری و مقاومت دوای درد جهان اسلام است/ شش ساحت تمدن غرب