با استفاده از تجربه سیل اخیر جامعه را برای نجات اقتصاد بسیج کنیم