تحقیری ملی به نام مربی خارجی/ علاج یک حوزه شدیداً آسیب پذیر